Kontaktní údaje:

Informace dle § 5 z. č. 106/1999 Sb.:

Poštovní adresa i sídlo úřadovny:
338 41 KLABAVA 17

úřední hodiny OÚ:
Po: 8,30 - 11,00 a 18,00 - 19,30 Út - Pá : 8,30 - 11,00

telefon:
Kancelář OÚ - 371 728 423

Starosta: 724 162 530

Pověřenec obce na ochranu osobních údajů:

Ing. Milan Krabec, MBA,

tel. 705 409 191

fax: -----

Datová schránka:
7cdbrkz

www stránky:
http://www.klabava.rokycansko.cz

e-mail (oficiální):
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

e-mail (podatelna):
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Agenda GDPR:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

název:
Obec Klabava

starosta:
Pavel Kočárek

důvod a způsob založení:
Obec Klabava jako základní územně samosprávný celek je založena na základě čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR v platném znění. Základní právní předpis pro činnost obce je z.č. 128/2000 Sb., o obcích v plat.znění.

Nadřízené orgány:

postupy dle správního a daňového řádu - krajský úřad

samostatnná působnost - MVČR

přenesená působnost - krajský úřad

organizační struktura:

zde a
viz. "Zastupitelstvo"

 

seznam organizací zřízených obcí:
Obecní knihovna Klabava (organizační složka obce)


případné platby můžete poukázat:
č.ú. 3629381/0100, hotovostní platby v kanceláři OÚ v úředních hodinách

IČO:
00258814

DIČ:
CZ00258814 - plátce DPH od 1.12.2020

Seznam hlavních dokumentů obce:

Zápisy z jednání zastupitelstva obce, kontrolního a finančního výboru (k nahlédnutí na OÚ)

Územní plán Klabava

Povodňový plán

Program obnovy venkova

Střednědobý výhled rozpočtu

Zprávy o přezkoumání hospodařnení ÚSC


rozpočet v tomto a přechozím roce:
viz.

Úřední deska

Rozpočty obce

žádosti o informace:

Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace stanoví z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „tento zákon“), ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo elektronických komunikací (datová schránka, elektronická podatelna) .
V případě, že není žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel tuto informaci za dostačující, je třeba podat tuto žádost písemně (na adresu OÚ Klabava, do datové schránky, na adresu elektronické podatelny - bez nutnosti elektronického podpisu.

příjem žádostí a dalších podání:
Písemně na adresu OÚ Klabava, do datové schránky, na adresu elektronické podatelny. Ústní žádosti a stížnosti přijímá OÚ Klabava v úředních hodinách.

Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správní řád, daňový řád atd.)

opravné prostředky:

Lze podat na OÚ Obce Klabava v úředních hodinách a v termínu uvedeném na rozhodnutí, popř. také prostřednictvím datové schránky.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnut vydal - srov. § 81 a násl. správního řádu

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno – srov. § 109 a násl. daňového řádu

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů:

proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala – srov. § 16 a násl. SvInf proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla.


návody k řešení různých životních situací, formuláře:
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

formuláře obce zde:

Vydané právní předpisy obce (OZV): zde

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na OÚ.

nejdůležitější předpisy:
viz. sekce "Informace pro občany"

Úplné znění právních předpisů dostupné zde: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

sazebník úhrad za poskytování informací:
- k dispozici na OÚ Klabava (zpracován v souladu s nař. vlády č. 173/2006 Sb. a z.č. 106/1999 Sb.)

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací (dle § 16a odst. 7 z.č. 106/1999 Sb.): nebyla dosud přijata

výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb.:
zde

Veřejné zakázky obce: Profil zadavatele veřejných zakázek:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00258814

Zákon o střetu zájmů:

https://cro.justice.cz/

Licenční smlouvy:

Vzor zde

Obec v současné době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o výhradní licenci.